تبلیغات
دین وزندگی - بارم بندی کتاب های دین و زندگی سال تحصبلی92-1391

 دین وزندگی(1)

 امتحان کتبی از محتوای دروس ( 16نمره)

شهریور

نوبت دوم

نوبت اول

درس

بخش‌کتاب

4

4

7

اول
  تا چهارم

مرحله اول

2

5

پنجم
  و ششم

2

4

هفتم
  و هشتم

3

4

-

نهم
  تا یازدهم

مرحله دوم

1

2

-

دوازدهم

مرحله سوم

2

3

-

سیزدهم
  و چهاردهم

2

3

-

پانزدهم
  و شانزدهم

16

16

16

جمع

 دین وزندگی(2)

 امتحان کتبی از محتوای دروس ( 16 نمره)

شهریور

نوبت
  دوم

نوبت
  اول

درس

بخش
  اول

2

5

4

اول
  و دوم

مرحله
  اول

2

3

سوم
  و چهارم

5

9

پنجم
  تا نهم

3

2

-

دهم

مرحله
  دوم

3

-

یازدهم
  و دوازدهم

مرحله
  سوم

2

3

-

سیزدهم
  و چهاردهم

2

3

-

پانزدهم
  و شانزدهم

16

16

16

جمع

 دین وزندگی(3)

 امتحان کنبی نوبت اول (16نمره)

دروس

اول
  تا سوم

چهارم
  وپنجم

ششم
  تا هشتم

جمع

نمره

5

5

6

16

 دین وزندگی(3)

 ارزشیابی پایانی خرداد و شهریور( 20 نمره)

دروس

اوّل
  تاپنجم

ششم
  تاهشتم

نهم
  ودهم

یازدهم
  و دوازدهم

سیزدهم

چهاردهم
  تا شانزدهم

جمع

نمره

4

3

3

4

2

4

20

بارم بندی درس دین وزندگی پیش دانشگاهی سال تحصیلی 92–1391

دروس

پایانی
  نوبت اول

پایانی
  نوبت دوم و شهریور

1

5

5

2

3

4

2

5

5/2

6

5/2

7

-

5/4

8

-

7

9

-

10

-

5/3

روخوانی

8

-

جمع

20

20
طبقه بندی: بارم بندی کتاب دین وزندگی1و2و3و4،

تاریخ : سه شنبه 9 اردیبهشت 1393 | 07:03 بعد از ظهر | نویسنده : عارف خوش نظر | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.